Sinds juli 2015 staat de Levenskracht Gemeente Tilburg ingeschreven als “Levenskracht Gemeente” bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63855712 Onze gemeente is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder de naam “Levenskracht Gemeente”. Dit houdt in dat gevers/donateurs onder door de Nederlandse wetgeving gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor het aftrekken van hun giften van het belastbaar inkomen.

Het RSIN-nummer van Levenskracht Gemeente is: 855429161

Doelstelling van de Levenskracht Gemeente

 • Christus te erkennen als almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld en om het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren.
 • Alle ware gelovigen te erkennen als leden van het Lichaam van Christus.
 • Om de Apostolische zending te benadrukken, aan te moedigen en te bevorderen en Gemeenten te vestigen die een plaats zijn van de aanbidding van de Almachtige God; een plaats die Christelijke Gemeenschap verschaft aan alle personen van hetzelfde kostbare geloof en waar de Heilige Geest geëerd wordt.
 • Om de verantwoordelijkheid van het vervullen van de grote opdracht aan te nemen en te delen, zijnde de verbreiding van het Evangelie en het Evangeliseren en discipel maken van de Volkeren (Mattheüs 28:18).
 • Om eenheid van gemeenschap tussen de leden van het Lichaam van Christus te bevorderen. Om tot de Gemeente behorende diensten op te richten en in stand te houden voor het verbreiden van het Evangelie en het werk zoals omschreven in onze statuten.

Maar ook:
Het houden van samenkomsten; Prediken van het Evangelie; Het verrichten van zendingswerk en (financiële) ondersteuning van zendingswerk door derden; Jeugd- en kinderwerk; Het houden van Bijbelstudies; Het verlenen van pastorale zorg; Het zorg dragen voor elkaar in geestelijke en materiële zin.

Beleidsplan
De actiepunten van het beleidsplan 2023. Dit zijn hierbij de hoofdlijnen:

 • Het steunen van mensen in nood.
 • Het bemoedigen en trainen van mensen om hun Goddelijke bestemming te bereiken.
 • Het organiseren van verschillende mannen- en vrouwenactiviteiten die de onderlinge binding tussen gemeenteleden versterkt.
 • Het jaarlijkse Gemeentefeest waar iedereen is uitgenodigd deel te nemen en mensen mee te brengen. Gods liefde en voorziening is het centrale thema.
 • Het organiseren van Alpha-cursussen die mensen in hun relatie met de Heer sterken en de gelegenheid geven om meer over God te leren en te ervaren.
 • Een kerstviering waarbij we mensen uit de stad uitnodigen om samen met ons de geboorte van de Here Jezus te vieren.
 • Evangelisatie in het binnen- en buitenland onder meer door de internationale cursus Schoonheid voor As.
 • Het geven van de Schoonheid voor As-cursus. Een inspirerende 12 weken durende cursus voor mannen en vrouwen: Die opgroeiden in gezinnen waar een gebrek aan liefde, bevestiging of communicatie was, of onderling veel rivaliteit beleefden omdat er zoveel met elkaar werd vergeleken; Die opgroeiden in een disfunctioneel gezin, waar sprake was van alcohol-, medicijn- en drugsmisbruik; Die verwaarlozing en/of misbruik (emotioneel, fysiek, of seksueel misbruik) ervaren hebben; Die met scheiding of een andere traumatische ervaring te maken hebben gehad.

Bestuur
Het bestuur van Levenskracht Gemeente wordt bekleed door Opzieners, welke tezamen de Opzienersraad vormen. De voorzitter van de Opzienersraad is de leidende Opziener. De leidende Opziener heeft een uitvoerende functie als predikant, en ontvangt voor zijn werkzaamheden binnen het bestuur een honorarium/toelage als predikant voor de werkzaamheden in de gemeente. De andere Opzieners ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid
Levenskracht Gemeente heeft in 2023 geen personen op de loonlijst en draait primair op vrijwilligers. Het voorgangersechtpaar ontvangt een toelage per maand en een onkostenvergoeding. Deze toelage en onkostenvergoeding is marktconform en in lijn met andere vergelijkbare kerkgenootschappen, met vergelijkbare rollen in andere non-profit organisaties en in lijn met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Wilt u geven? Bankrekening: NL16 RABO 0114 8765 76 Heb je een speciale bestemming voor je gift? Vermeld deze dan bij je transactie.

Financiële jaarcijfers Levenskracht Gemeente 2021
Jaarcijfers-2022.pdf